Nowości

Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli

[2012-05-15]

W klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W związku z tym zmieniono rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Sprawdź, czego dotyczą nowe przepisy, które weszły w życie 4 maja 2012 r.

 

Kto będzie prowadził historię i społeczeństwo?

Kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych będzie posiadała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być prowadzone również przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie posiadała kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby będą posiadały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii.

 

Kto będzie prowadził przyrodę?

Kwalifikacje do nauczania przyrody w liceum będzie posiadała osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania w liceum biologii, geografii, fizyki lub chemii. Zajęcia te będzie mógł prowadzić każdy z nauczycieli ww. przedmiotów. Dopuszczono również możliwość prowadzenia zajęć z przyrody jako przedmiotu uzupełniającego przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii.

 

Kto będzie mógł pracować w bibliotekach szkolnych?

Ponadto rozporządzenie umożliwi zatrudnianie w bibliotekach szkolnych osób, które posiadają wykształcenie na poziomie wymaganym do pracy w szkole danego typu,
a w zakresie bibliotekarstwa ukończyły studia pierwszego stopnia lub zakład kształcenia nauczycieli.

 

Kto będzie mógł prowadzić wczesne wspomaganie?

Poszerzono również katalog osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej, oraz osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, o ile spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne, tj. posiadają przygotowanie pedagogiczne, jak również o osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

 

Kto będzie mógł uczyć języków obcych w MOW i MOS?

Doprecyzowano wymogi kwalifikacyjne do nauczania języków obcych w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

 

Świetlice szkolne i internaty

Poszerzono katalog osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Poza nauczycielami wskazanymi w dotychczasowych przepisach kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska będą posiadały również osoby mające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat, tj.:

  • nauczyciele języków obcych,
  • bibliotekarze,
  • psycholodzy,
  • pedagodzy,
  • logopedzi,
  • doradcy zawodowi,
  • nauczyciele szkolnictwa specjalnego.

 

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2012 r. poz. 426).
Bezpłatny e-letter
Zaloguj się
Hasło:
Znajdź
Wyszukaj w serwisie:

Dyrektor szkoły - Nauczyciel stażysta - Szkoła statut

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.