Temat miesiąca

Zielona szkoła - praktyczne wskazówki

[2011-03-30]

Sprawdź, jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa zorganizować „zieloną szkołę". Pamiętaj, że taki wyjazd to dla uczniów duża przyjemność ale i czas kiedy trzeba zorganizować im jak najlepszą opiekę.

 

Kwalifikacje kierownika

 

Kierownikiem zielonej szkoły może być osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2) jest instruktorem harcerskim,

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

 

Obowiązki kierownika

Jakie obowiązki ma kierownik zielonej szkoły? Czytaj w kwietniowym numerze magazynu "Nadzór nad działalnością szkoły".

 

Obowiązki opiekuna

 

Opiekunem zielonej szkoły może być nauczyciel albo, po uzyskaniu Twojej  zgody inna pełnoletnia osoba.

 

Kierownik w porozumieniu z Tobą przygotowuje przydział zadań opiekunom, określa harmonogram dyżurów, przydziela uczniów do grupy danego opiekuna.

 

Jakie obowiązki ma opiekun zielonej szkoły? Czytaj w kwietniowym numerze magazynu "Nadzór nad działalnością szkoły".

 

 Co uzgodnić z opiekunami z poza szkoły?

 

Jeśli powołałeś opiekunów z poza grona nauczycielskiego powinieneś:

1) określić kryteria, które mają spełniać,

2) jasno określić ich zadania,

3) uzyskać od nich pisemne potwierdzenie, że zapoznali się z regulaminem wycieczki, zasadami bezpieczeństwa, przydziałem zadań i są świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności.

 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

 

Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa powinno nastąpić przed rozpoczęciem wycieczki, najlepiej w szkole. W trakcie trwania wycieczki kierownik przypomina o środkach ostrożności związanych z konkretnymi sytuacjami, które mogą stwarzać zagrożenie.

 

Przykład

 • autokar można parkować tylko na oznaczonych parkingach;
 • nie wolno wychodzić na jezdnię,
 • nie wolno przebiegać na druga stronę ulicy;
 • dzieci nie powinny zajmować miejsc przeznaczonych dla pilotów wycieczek (tuż przy kierowcy);
 • nauczyciele powinni być odpowiednio rozlokowani w autokarze np. jeden nauczyciel z przodu autokaru, drugi na środku, trzeci z tyłu;
 • z barku korzystać można tylko podczas postojów i tylko w obecności opiekuna; unikanie nieznanych punktów gastronomicznych (aby uniknąć zatrucia pokarmowego);
 • nie wolno zbierać i spożywać roślin leśnych i grzybów.

 

Pamiętaj, że wyjazd dzieci na zieloną szkołę wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Wskazane jest, by zgoda ta została wyrażona na piśmie.

 

Zebranie z rodzicami

 

Wskazane jest, by przed wycieczką zostało zorganizowane zebranie rodziców, w czasie którego zostaną oni poinformowani o celach, programie, szczegółach trasy i organizacji wycieczki. Powinni oni otrzymać adresy bazy noclegowej oraz kontakt do opiekunów.

 

Zapamiętaj! Podczas wycieczki nie wolno podawać uczniowi żadnych lekarstw bez zgody rodziców.  Można stosować jedynie środki opatrunkowe.

 

Bezpieczny transport

 

Rodzice mają prawo do uzyskania informacji dotyczących szczegółów bezpieczeństwa dzieci w czasie wycieczki. Mają prawo wezwać policję, by sprawdziła stan techniczny pojazdu, jeśli nie uczyniłeś tego Ty lub kierownik wycieczki.

 

Zapamiętaj! Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice mają obowiązek doprowadzić i odebrać dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci po drodze przejazdu autokaru.

 

Program zielonej szkoły

Niezależnie od czasu trwania, każda wycieczka musi mieć program,
w którym zawarte są cele i zadania, trasa oraz czas wycieczki. Wskazane jest, by w opracowywaniu programu uczestniczyli uczniowie, a nawet rodzice. Program musi uwzględniać fakt, że wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze powinny uwzględniać podstawę programową.

 

Przykład: Wycieczka turystyczno - krajobrazowa szlakiem piastowskim realizuje treści ujęte na zajęciach edukacyjnych z historii i wiedzy o społeczeństwie poprzez poznanie pierwszych władców Polski.

 

Kierownik czuwa nad realizacją programu i harmonogramu, podejmuje decyzje w sprawie ewentualnych, doraźnych zmian w harmonogramie, jeśli wymagają tego nieprzewidziane okoliczności (np. sytuacja pogodowa, nieoczekiwany remont trasy lub obiektów, konieczność wyłączenia któregoś z uczestników wycieczki ze względu na stan zdrowia).

 

Regulamin zielonej szkoły

 

Co uwzględnić w regulaminie zielonej szkoły? Czytaj w kwietniowym numerze magazynu "Nadzór nad działalnością szkoły".

 

Karta zielonej szkoły

Kierownik przygotowuje kartę wycieczki według wzoru załącznika do rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. Karta zielonej szkoły zawiera:

 • program wycieczki,
 • listę uczestników (wraz z datą urodzenia i miejscem zamieszkania),
 • dane kierownika,
 • liczbę opiekunów.

 

Uwaga! Musisz zatwierdzić kartę wycieczki. Kierownik pozostawia kartę u Ciebie, a jej kopię zabiera ze sobą.

 

Uniknij błędu!

 

 • Zatwierdzaj karty zielonych szkół.
 • Wybieraj na kierownika osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
 • Sprawdzaj warunki bazy noclegowej dla zielonej szkoły.
 • Nie wymagają od rodziców zgody na wyjazd na zielona szkołę ich dzieci.
 • Nie dostosowują organizacji i programu wycieczki do wieku, zainteresowań ich potrzeb, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

Czas pracy opiekuna

Pytanie Czytelnika: Nauczyciel szkoły podstawowej jedzie w maju z uczniami na dwutygodniową wycieczkę szkolną. Czy jest możliwość, by ten nauczyciel dopiero podczas tej wycieczki odrobił wszystkie bezpłatne godziny dodatkowe, do których realizacji zobowiązuje go znowelizowana Karta Nauczyciela?

 

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz w kwietniowym numerze magazynu "Nadzór nad działalnością szkoły".

 

Zgromadź wymagane dokumenty!

 

Jakie dokumenty potrzebne są aby zorganizować zieloną szkołę? Czytaj w kwietniowym numerze magazynu "Nadzór nad działalnością szkoły".

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 674 ze zm.) - art. 42 ust. 2 pkt 2a i ust. 7a.
 • Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz.1516) - § 8, § 9, § 10 ust. 1 i 2; § 11 ust. 2, §12, §13 ust. 1.
Bezpłatny e-letter
Zaloguj się
Hasło:
Znajdź
Wyszukaj w serwisie:

Dyrektor szkoły - Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - Szkoła statut

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.