Skontroluj w tym miesiącu!

„Godziny karciane” a konsultacje nauczycieli w ramach czasu pracy

[2010-02-19]

Sprawdź, czy w świetle nowych przepisów dotyczących tzw. godzin karcianych nauczyciele mogą w ramach tych godzin prowadzić konsultacje przeznaczone dla uczniów czy może konsultacje te mogą nadal odbywać się na dotychczasowych zasadach.

40-godzinny tydzień pracy w ramach ustalonego wynagrodzenia

Podstawowa reguła sformułowana w art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela określa tygodniową normę czasu pracy dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze na 40 godzin. W konsekwencji wynagrodzenie, które otrzymuje nauczyciel, nie jest wynagrodzeniem za realizowanie pensum, lecz za pracę, której czas nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, w tym także za pensum.

W ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy nauczyciele są zobowiązani nie tylko realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym dla poszczególnych stanowisk (tzw. pensum), ale także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Brak precyzji w przepisach dotyczących wspomnianych dodatkowych zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły sprawiał, że w praktyce dyrektorzy poszczególnych szkół przyjmowali bardzo różne rozwiązania. W wielu szkołach w zasadzie nie wymagano prowadzenia konkretnych, ustalonych z góry dodatkowych zajęć opiekuńczych i wychowawczych, w niektórych zaś dyrektorzy nakładali na swych podwładnych określone obowiązki w tym zakresie. To ostatnie podejście często budziło sprzeciw nauczycieli obarczanych dodatkowymi obowiązkami oraz dyskusje wśród interpretatorów regulacji zawartych w art. 42 KN.

Godziny karciane mają ułatwić rozliczanie czasu pracy nauczycieli

W art. 42 ust. 2 zaproponowano doprecyzowanie zakresu niektórych zadań i obowiązków nauczycieli realizowanych ponad obowiązkowe zadania edukacyjne (pensum). Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej art. 42 KN, „Założenie to dokonuje się przez bezpośrednie odwołanie się w projektowanym przepisie do godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 UoSO,  czyli w przepisach o ramowych planach nauczania. Godziny te (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych) będą przeznaczone na zajęcia wpływające na zwiększanie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów".

Wprowadzenie godzin karcianych - w tym roku szkolnym 1 godzina tygodniowo

Realizując powyższy postulat, istotnie - na mocy nowelizacji Karty Nauczyciela z listopada ubiegłego roku - dokonano modyfikacji regulacji dotyczących czasu pracy nauczycieli, w tym sensie, że sprecyzowano, na czym polega realizacja przez nauczyciela innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

Na mocy przepisów przejściowych, zawartych we wspomnianej nowelizacji, w roku szkolnym 2009/2010 wymiar zajęć dodatkowych, wskazanych wyżej dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów został obniżony do jednej godziny tygodniowo. 

Konsultacje w ramach godzin karcianych

Skoro w ustawie doprecyzowano, jaką liczbę godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych nauczyciel zobowiązany jest zrealizować poza swym pensum, a w ramach „innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły", zwiększanie wymiaru tych zajęć poza ustaloną normę nie jest dopuszczalne.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 42.
  • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1).

Jeszcze dziś wyślij zamówienie i skorzystaj z pierwszego bezpłatnego numeru magazynu

 

Bezpłatny e-letter
Zaloguj się
Hasło:
Znajdź
Wyszukaj w serwisie:

Dyrektor szkoły - Nauczyciel stażysta - Szkoła statut

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A,
Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.